Партньорска Мрежа

Разпространение

Услугите на Глобал Медия се предоставят съобразно всички закони и изисквания на институциите в Република България. Всички лицензии и регистрации на търговски марки са на името на "Глобъл Комюникейшън Нет" АД, а услугите се предоставят с името Глобал Медия - официално регистрирана марка. Всички услуги достигат до крания абонат, чрез нашата голяма партньорска мрежа в съответните населени места.